Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring
Algemeen
De Coacherij is door Laurie Wenting als coachingspraktijk opgericht voor kinderen, volwassenen en mede professionals. De Coacherij is gevestigd in Zevenaar en ingeschreven onder nummer 65922689 bij de Kamer van Koophandel.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

Verhindering bij scholing
Bij scholingen voor professionals kan bij afmelding binnen 6 weken. Annuleert de deelnemer binnen 6 weken voor aanvang van de scholing, is 50% van het lesgeld verschuldigd. Annuleert de deelnemer binnen vier weken voor aanvang of tijdens de opleiding, is het gehele lesgeld verschuldigd. Het is in overleg wel mogelijk om een collega in de plaatst te laten gaan.

Tarieven
Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, een aanbod op maat is op te vragen bij de Coacherij. Overleg, telefonisch, per what’s app, sms, skype of per mail, voorbereiding, materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het orïentatiegesprek á 55 euro aan u gefactureerd worden.

Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een digitale factuur. De ouder/verzorger van het kind, de cliënt of deelnemer aan een scholing is verplicht zich de betaling binnen de betalingstermijn bij te schrijven op de rekening NL12RBRB0939605546 t.n.v. L. Wenting.
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van de Coacherij een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind, de cliënt of deelnemer niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de Coacherij gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van L. Wenting zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is de Coacherij gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt de Coacherij u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. De Coacherij sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door de Coacherij, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Coacherij.

Vertrouwelijkheid
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
KinderCoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Coacherij kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Verslag
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt.

Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder/verzorger dient tijdens een consult met alleen kind(eren) het telefonisch bereikbaar te zijn. Na een kinderconsult is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het voortgangsgesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

Auteursrecht – copyright
Van het door de Coacherij ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan de Coacherij voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van de Coacherij, of uit het lesmateriaal worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.

Privacy
Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

De Coacherij respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld. Hiervoor verwijs ik ook naar mijn privacyverklaring.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden
De Coacherij is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Overige bepalingen
Op de overeenkomst tussen de Coacherij en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.